Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

MKB Consumentadvies B.V. handelend onder de naam: Holland energie advies, de website mkbconsumentadvies.nl, overige websites die doorlinken naar mkbconsumentadvies.nl en de ondersteunende diensten door MKB consumentadvies;

 

Contractant: degene die een contract af wil sluiten via MKB consumentadvies met één van de deelnemende Energieleveranciers waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;

 

Energieleverancie met wie de contractant na tussenkomst van MKB consumentadvies een overeenkomst heeft aangegaan, waarop de algemene voorwaarden van de energieleverancier van toepassing zijn.

 

Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan door MKB consumentadvies één of meer diensten worden verricht;

 

Diensten : de door MKB consumentadvies te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen contractant en leveranciers, verkoop van energie.

 

Diensten : de door MKB consumentadvies te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen contractant en leveranciers, verkoop van energie.

Artikel 2: Onderwerp

MKB consumentadvies verricht één of meer diensten zoals omschreven in de overeenkomst. Wijzigingen in de omvang en/of de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen alsdan onderdeel uit maken van de overeenkomst.

Artikel 3: Bepalingen

1. Door gebruik te maken van de diensten van MKB consumentadvies verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor MKB consumentadvies niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.

 

2. De dienstverlening van MKB consumentadvies aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende leveranciers dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de leverancier. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via MKB consumentadvies aangevraagde abonnement bij de leverancier is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen MKB consumentadvies en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door MKB consumentadvies geleverde diensten, dit ter beoordeling van MKB consumentadvies.

 

Artikel 4: Medewerking door de contractant

1. De contractant zal voorzover zulks redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan MKB consumentadvies verstrekken, aan werknemers van MKB consumentadvies of aan door MKB consumentadvies ingeschakelde derden en zal maatregelen treffen zodat MKB consumentadvies haar diensten naar behoren kan verlenen.

 

2. De werknemers van MKB consumentadvies of van de door MKB consumentadvies ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen en/of veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de overeenkomst.

Artikel 5: Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Login-gegevens en paswoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook.

Artikel 6: Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

1. De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, en/of van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die MKB consumentadvies aanwendt bij het verrichten van de dienst.

 

2. De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door MKB consumentadvies vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij MKB consumentadvies . De contractant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

 

3. Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de contractant hen ter stond van de rechten van MKB consumentadvies op de hoogte te stellen. De contractant dient MKB consumentadvies terstond in te lichten.

Artikel 7: Tarieven

Alle op MKB consumentadvies vermelde tarieven zijn afkomstig van de leveranciers en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in Euro’s en zijn indien niet specifiek vermeld inclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, netwerkkosten, belastingen, aansluitkosten, modemkosten en andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Contractanten die door de leverancier daadwerkelijk zijn geactiveerd zullen vanaf het moment van afsluiten geen relatie meer hebben met MKB consumentadvies, contractanten zullen door de betreffende Energieleverancier op de hoogte worden gehouden van tussentijdse wijzigingen in de tarieven. MKB consumentadvies zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 8: Betaling

1. De leverancier brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door de leverancier aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door de leverancier worden verwerkt zonder tussenkomst van MKB consumentadvies. MKB consumentadvies kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de leverancier en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan.

 

2. Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de leverancier hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 9: De overeenkomst

 

1. De overeenkomst tussen contractant en MKB consumentadvies wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en MKB consumentadvies wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde abonnementen en / of verhuisberichten van contractant bij de betreffende leverancier automatisch beëindigt.

 

2. De overeenkomst tussen contractant en de leverancier wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en de Leverancier wordt na verloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend verlengd met een modelcontract voor onbepaalde tijd tegen een variabel tarief.

 

3. De Leveranciers en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door MKB consumentadvies verstrekte algemene voorwaarden van de Leverancier bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlengings)termijn tenzij:

  • met de contractant anders is overeengekomen;
  • de contractant er voor kiest de contractueel overeengekomen boete in geval van tussentijdse beeindiging van de overeenkomst te voldoen;
  • zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid of artikel 13, derde lid onder b.

 

4. De opzegging dient rechtstreeks te geschieden bij de Leverancier met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door MKB consumentadvies verstrekte leveringsvoorwaarden van de Leverancier, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10: Ontbinding

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij:

  • surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
  • b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend

Artikel 11: Aansprakelijkheid

  • MKB consumentadvies is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van MKB consumentadvies bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd.
  • De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal MKB consumentadvies vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

Artikel 12: Privacy beleid

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van West Bespaar Coach. Ons volledige privacy beleid is na te lezen op deze pagina.

Artikel 13: Slotbepaling

 

1. MKB consumentadvies heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

 

2. Indien MKB consumentadvies de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal MKB consumentadvies de wijzigingen tijdig bekend maken via de de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.

 

3. Met betrekking tot algemene voorwaarden van leveranciers:

  • Leverancier kan zonder tussenkomst van MKB consumentadvies haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de contractant, MKB consumentadvies heeft geen invloed op beslissingen van Leverancier en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden;
  • indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van Leverancier niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de Leverancier indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de Leverancier waarmee contractant een overeenkomst aangaat;
  • opzeggen dient te gebeuren bij de Leverancier volgens de in de algemene voorwaarden van Leverancier vermelde voorwaarden, opzegging van uw overeenkomst met Leverancier dient niet bij West Bespaar Coach te worden ingediend.

 

4. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

5. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.